Administratorem danych osobowych Użytkownika strony jest Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Wysyłając zapytanie za pomocą formularza lub drogą e-mail Użytkownik świadomie i dobrowolnie podaje dane osobowe, niezbędne do kontaktu w celu przesłania odpowiedzi ze strony Stada Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących zakresach:

  • na potrzeby przesłania odpowiedzi na zapytanie wysłane drogą e-mail lub za pomocą formularza zapytaniowego


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że wymagała będzie tego okoliczność konsultacji zewnętrznej i przygotowania odpowiedzi na korespondencję. W takim przypadku Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim, z których usług korzysta.

Udostępnienie danych osobowych będzie również uwzględniać sytuacje związane z przekroczeniem prawa lub na potrzeby ewentualnych procesów sądowych w przypadku roszczeń przesyłanych przez użytkownika za pomocą formularza zapytaniowego lub drogą e-mail.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z regulacjami RODO Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do powierzonych Administratorowi danych osobowych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych do innego Administratora, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody.

Dane osobowe przekazane przez użytkownika w celu otrzymania odpowiedzi będą przetwarzane w okresie niezbędnym do jej realizacji. Czas przetwarzania danych może wydłużyć się na potrzeby potwierdzenia wywiązania się z przesłania odpowiedzi, oraz na potrzeby dokumentacji korespondencji w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami klienta, które mogą być skierowane przeciwko Administratorowi. Czas przetwarzania danych nie będzie jednak dłuższy niż 10 lat od dnia przekazania ich przez Użytkownika Administratorowi.

BEZPIECZEŃSTWO

W celu dbałości o dane osobowe Użytkownika Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych i ich zniszczenia, takie jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Strona zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, certyfikowanego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami.

Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O OFERTĘ +48 44 616 46 05
VOUCHERY
Znajdź nas na
Znajdź nas na